Till ansvarig för hemsida: http://w1.480.telia.com/~u48005567/mp3filer

Angående tillhandahållande av kopierade ljudfiler i Mpeg-3 format via
Internet.

IFPI svenska gruppen är en branschorganisation som företräder
skivbolag och dess rättigheter. Inom ramen för denna verksamhet ingår
att bevaka Internet och agera mot de som använder musik på sätt som
strider mot upphovsrättslagen.

Då IFPI konstaterat att Ni tillhandahåller kopierade ljudfiler till
allmänheten, i Ert fall i Mpeg-3 format, via Internet vill IFPI med
detta brev informera Er om de rättsregler som är knutna härtill.

Att överföra ett musikverk från fonogram till t ex Mpeg-3 format är
att jämställa med kopiering. Detta gäller även överföring av ett
musikverk från fonogram till någon form av datalagringsutrymme på
Internet. För att tillhandahålla kopierade ljudfiler via Internet
krävs, enligt upphovsrättslagen, att tillstånd inhämtas från dess
rättighetshavare. Utan sådant tillstånd utgör tillhandahållandet ett
brott mot upphovsrättslagen.

IFPI vill även göra Er uppmärksam på att medverkan till brott mot
upphovsrättslagen är straffbart. Detta får till följd att det bl a är
förbjudet att genom s k djuplänkar (eng. deeplinks) tillhandahålla
kopierade ljudfiler från sin hemsida som fysiskt är lagrade utanför
Sveriges gränser.

Brott mot upphovsrättslagen kan efter anmälan från rättighetshavarna,
på vars uppdrag IFPI agerar, medföra fängelse upp till två år, böter
samt höga skadestånd.

Ni uppmanas härmed att omgående upphöra med att tillhandahålla de
aktuella kopierade ljudfiler via Internet till allmänheten.

Det erinras om att IFPI Svenska Gruppen kommer att kontrollera att
ovannämnda verksamhet upphör.

Kompletterande upplysningar kan ges av undertecknad på denna e-mail
adress eller postadress: IFPI Svenska Gruppen, Box 1008, 171 21 SOLNA.
Tel: 08-7359750 / fax: 08-273745.

Magnus Mårtensson
Jur kand

Nu kanske ni förstår varför jag bestämt att lägga ner sidan....sorry!!!! /ocke