Denna sida har visats gånger.

Allt du någonsin har velat veta om
FJÄRRKONTROLLER
men inte vågat fråga

Innehållsförteckning


Inledning

I den grundkurs i rehabiliteringsteknik som ges av Certec på LTH ingår några grupparbeten som obligatoriska moment. Ett av dessa handlar om Människa-Maskin-Interaktion (MMI), d v s samspelet mellan oss människor och tekniken i vår omgivning. Grupp 6 (klicka för detaljer angående medlemmarna) har under höstterminen 1999 valt att studera fjärrkontroller till TV-apparater ur detta perspektiv. Synpunkter på detta arbete tas emot via e-post.

Är dessa vardagens hatobjekt verkligen så illa utformade som man kanske gärna vill tro? När vi hade avslutat vår studie av nio fjärrkontroller fanns det utrymme för både ris och, till våra stora glädje, ros. Dessutom ges det goda råd åt den som vill konstruera en ny och användarvänlig fjärrkontroll.


Analys av nio fjärrkontroller

Under varje bild står vilka apparater och funktioner som respektive fjärrkontroll är avsedd för. Uppgifter inom parentes anger sekundär funktion, d v s att fjärrkontrollen inte följt med vid köp av just den typen av utrustning men ändå hanterar vissa (begränsade) delar. Exempelvis betyder "TV (och video)" att fjärrkontrollen levererades tillsammans med en TV-mottagare men som en extra "bonus" även kan styra (grund)funktionerna hos en videobandspelare.

På en 19" skärm är bilderna på fjärrkontrollerna i ungefär naturlig storlek och på en 17-tummare blir de något mindre än originalen.

1

Bild på fjärrkontroll för video (och TV) med skyddslucka för sällan använda knappar, fabrikat PHILIPS Bild på fjärrkontroll för video (och TV) med borttagen skyddslucka för sällan använda knappar, fabrikat PHILIPS Detalj av fjärrkontroll för video (och TV), visar fyra knappar med svårbegripliga symboler
1. Video (och TV), 1992, med resp utan lucka och närbild på svårbegripliga symboler

Plus
 • Relativt lätt att förstå de grundfunktioner som är åtkomliga med stängd lucka. Luckan döljer de mer komplicerade och sällan använda kontrollerna
 • Skydd mot oavsiktlig inspelning/radering eftersom den röda knappen längst upp till vänster inte kan tryckas in när luckan är stängd
 • Knappen som slår på och av TVn är mindre än de andra och en aning nedsänkt för att man inte skall trycka på den av misstag
 • Bör falla både höger- och vänsterhänta i smaken
Minus
 • Svårt att förstå symbolerna på de knappar som används mer sällan (se närbilden ovan)
 • Texten vid knapparna är alldeles för liten
 • Med locket nedfällt är färgkodningen av de åtkomliga knapparna konsekvent: De ljusgrå knapparna styr videon och de mörkgrå knapparna längst ned styr TVn (på/av, kanal och volym). Dolda under locket finns en blandning av ljusa och mörka knappar, trots att samtliga har att göra med videons funktioner, vilket är förvirrande.
 • Knappen för att slå på och av TVn är svår att manövrera för människor med lite större fingrar eller försämrad motorik
 • Luckan är ömtålig
 • Luckan kan uppfattas som ett hinder, men kan tas bort (trots att det knappast är meningen)
 • Något "svampiga" gummitangenter
Sammanfattningsvis: Hyfsade, men inte mer, grundfunktioner men knepigare att förstå sig på vad som döljer sig bakom luckan.

Denna fjärrkontroll visar tydligt hur svårt det är att tillfredsställa alla önskemål. I det här fallet är det nog i första hand luckan som delar brukarna i två läger. Det är kanske t o m så att en och samma användare kan ha blandade känslor för den. Utformningen av knappen som slår på och av TVn har också både för- och nackdelar. Det är självklart att en sådan knapp inte bör kunna tryckas in av misstag, men den saken kanske borde ha lösts genom en mer perifer placering istället för genom minskade dimensioner.

Till innehållsförteckningen


2

Bild på fjärrkontroll för TV (och video), fabrikat PHILIPS
2. TV och text-TV (och video), 1992, borttagen skyddslucka

Plus
 • Relativt få knappar att hålla ordning på tack vare menysystemet
 • De mest använda knapparna är rejält tilltagna och har stora symboler
 • Knappen för att slå på och av TVn ligger i övre högra hörnet där den är någorlunda lätt att nå men tillräckligt avlägsen för att förhindra misstag
 • Bör falla både höger- och vänsterhänta i smaken. Dock ligger knapparna A-E något för nära kanten för att bekvämt kunna manövreras med vänster tumme när fjärrkontrollen vilar i vänster hand.
Minus
 • Det är inte uppenbart att knappen VCR nedtryckt tillsammans med någon av knapparna A-E ger möjlighet att styra en videobandspelare. Ett enkelt, vitt streck som förbinder dessa knappar (ungefär på samma sätt som att knapparna för text-TV är inringade) hade underlättat
 • Något trist känsla i knapparna (kort slaglängd)
 • Onödig lucka som normalt täcker de översta knapparna (ej med på bilden)
Detta är den mest moderna av de undersökta fjärrkontrollerna, och det märks. Tillverkaren har utnyttjat möjligheten att visa menyer på TV-skärmen och därmed har antalet knappar kunnat reduceras. Det har åstadkommits genom att en och samma knapp kan ha flera olika funktioner och vilken som för tillfället är aktuell framgår klart och tydligt av menyn. Knapparna som hör till menyerna ligger samlade till vänster och är märkta med såväl bokstäver som olika färger.

Den gröna knappen märkt PP halvvägs upp till höger är allt annat än självförklarande. Konsultation av bruksanvisningen ger vid handen att den återställer TV-mottagern till förutbestämda nivåer på bl a ljus och kontrast. PP skall troligen uttydas "Perfect Picture".

Flera av symbolerna för text-TV ("TELETEXT") är lika kryptiska som vanligt, och dessa övre knappar täcks normalt av en lucka som mest är i vägen. Precis som med fjärrkontroll nr 1 går den att avlägsna genom bruk av milt våld.

En till TV-apparaten ansluten videobandspelare kan styras genom att hålla knappen VCR intryckt samtidigt som man trycker på någon av de färgglada knapparna A-E. Då aktiveras den funktion som finns angiven med symboler till vänster om respektive knapp. Det är måhända lätt att kritisera utformningen av symbolerna, men de återkommer numera i väldigt många sammanhang och den som någorlunda regelbundet tänker utnyttja de möjligheter som den moderna konsumentelektroniken ställer till vårt förfogande gör nog klokt i att memorera betydelsen av dessa symboler. De har i stort sett samma utseende oavsett om de sitter på en video- eller audiobandspelare, CD-spelare eller på den "virtuella frontpanelen" i datorprogram som spelar upp musikstycken eller filmsnuttar. I de fall då utrymmet så medger kompletteras symbolerna ibland med förklarande text som alltid lyder "Play", "Stop" etc.

Till innehållsförteckningen


3

Bild på fjärrkontroll för TV (och video?), fabrikat LUMA
3. TV och text-TV (och video?), troligen från 80-talet

Plus
 • Stora symboler vid knapparna för programval
Minus
 • Volymkontrollen är liten och, trots att den är så flitigt använd, placerad tillsammans med "sällanknapparna" för kontrast och färgmättnad
 • Knappen för att slå på och av TVn är olyckligt placerad (alltför lättåtkomlig)
 • Det nedersta ljusgrå området innehåller troligen (!) knappar för styrning av en videobandspelare, men de flesta symbolerna är omöjliga att förstå utan bruksanvisning. Vad betyder t ex VTR, P/C och M?
 • Knapparna är onödigt små
 • Något bökig för vänsterhänta. De viktiga knapparna för programval (speciellt 1, 4, 7 och -) ligger för nära kanten för att bekvämt kunna manövreras med vänster tumme när fjärrkontrollen vilar i vänster hand
Ja, vad skall man säga? De negativa punkterna dominerar som synes stort i kommentarerna till denna ganska anonyma produkt. Visst duger den för att skifta kanal och till nöds ändra volymen, men det är sannerligen ingen rolig bekantskap och nr 3 utses härmed till näst sämst i test.

Till innehållsförteckningen


4

Bild på fjärrkontroll för TV, fabrikat LUXOR
4. TV, troligen från 80-talet

Plus
 • Knapparna är få men alla basfunktioner finns tillgängliga. Knapparna är dessutom logiskt grupperade. Om man en gång lärt sig att 1-3 sitter allra överst är det lätt att med fingrarna känna sig fram till alla sifferknapparna. Även volymkontrollen är lätt att hitta med känseln där den sitter längst ned till höger
Minus
 • Svarta symboler mot lika svart bakgrund på knapparna gör det nästan omöjligt att avgöra funktionen
 • Det är svårt eller omöjligt att nå de mest använda programknapparna 1-3 enbart genom att röra fingrarna. Hela handen måste flyttas. Motsvarande problem uppkommer i nedre kanten där den viktiga volymkontrollen sitter
 • Knappar som är stenhårda att trycka på. De horisontella knapparna är så hårda och smala att trycket mot tummen gör ont och efterlämnar ett märke i fingret
 • Vad betyder "AV" och "normal"?
 • Lika dålig för såväl höger- som vänsterhänta
Förmodligen den sämsta av de nio fjärrkontroller vi har studerat. Det räcker nog med att kasta en blick på bilden för att alla skall förstå vad vi menar. Det är synd att den i o f s vettiga grupperingen av knapparna hamnar i skuggan av de alltför många bristerna. Med tanke på att detta är "REMOTE COMMANDER 3" vågar man väl inte tänka på hur 2:an och, hemska tanke, 1:an såg ut.

Till innehållsförteckningen


5

Bild på fjärrkontroll för TV, fabrikat BLAUPUNKT
5. TV, troligen från mitten av 80-talet

Plus
 • Skön känsla i knapparna
 • Knappen för att slå på och av TVn ligger i övre högra hörnet där den är någorlunda lätt att nå men tillräckligt avlägsen för att förhindra misstag
 • Fjärrkontrollen vilar bekvämt i handen trots att den ser klumpig ut
Minus
 • Knapparna sitter för tätt. Man trycker gärna in flera samtidigt
 • Symbolerna är väl små och några är tryckta med svart färg på brun bakgrund, vilket inte befrämjar läsbarheten. Vissa symboler är omöjliga att förstå. Vad betyder "N"? "ME"?
 • Den viktiga volymkontrollen är för liten (samma storlek som de sällan utnyttjade knapparna för ljusstyrka och färgbalans) och borde ha fått en mer framträdande position
 • Det är möjligt att placeringen av den nedre gruppen om åtta knappar (de mer "exotiska" ljudkontrollerna) kan upplevas som störande av vänsterhänta personer
Denna modell har en mycket svag punkt och det är de tätt placerade knapparna. Människor med motoriska problem eller helt enkelt stora händer klarar nog inte av att manövrera fjärrkontrollen utan att uppleva mycken frustration, och det var väl ändå inte meningen, Blaupunkt?

Till innehållsförteckningen


6

Bild på fjärrkontroll för TV (och video), fabrikat PHILIPS
Detalj av fjärrkontroll för TV (och video), visar många knappar med svårbegripliga symboler
6. TV och text-TV (och video), 1986

Plus
 • Har praktiskt taget alla funktioner för både TVn och videon. Denna modell styr fler funktioner än någon annan av de testade fjärrkontrollerna.
 • Knappen för att slå på och av TVn ligger på rätt plats
Minus
 • För små knappar
 • För många knappar
 • För små symboler som dessutom är svåra att förstå
 • Volymkontrollen är inte så framträdande som den borde vara
 • Inkoppling av text-TV sker med en av de gula knapparna längst upp på fjärrkontrollen men resten av textfunktionerna sköts med knapparna som sitter längst ned. Inkonsekvent och förvirrande.
 • Mindre bra för vänsterhänta eftersom knapparna för programval och volymkontroll ligger för nära kanten för att bekvämt kunna manövreras med vänster tumme när fjärrkontrollen greppas med vänster hand
Denna fjärrkontroll är mer eller mindre typisk för sitt decennium. TV-apparaterna hade försetts med nästan alla de finesser vi har idag, men användargränssnitten hängde inte med. Funktioner som text-TV och videostyrning hade tillkommit och uppenbarligen såg man ingen annan lösning än att lägga till en mängd nya knappar. Detta var några år innan menysystemen slog igenom.

Videon sköts genom att hålla knappen på sidan intryckt samtidigt som man trycker på någon av knapparna som visas i närbilden ovan. Det är sannerligen inte lätt att veta vad respektive knapp gör! Lägg märke till alla pilar som pekar åt olika håll. Jämför gärna videostyrningen hos den aktuella modellen med hur det ser ut på den betydligt mer genomtänkta fjärrkontroll nr 2 där man har koncentrerat sig på grundfunktionerna och minskat komplexiteten.

Till innehållsförteckningen


7

Bild på fjärrkontroll för TV, fabrikat PHILIPS
7. TV och text-TV, 90-talet

Plus
 • Föredömligt enkel och "ren" fjärrkontroll
 • Få knappar utan dubbelfunktioner
 • Utomordentlig placering av knapparna som är lätta att nå
 • Liten massa, inte så bred men ganska tjock och på alla sätt skön att hålla i
 • Till och med batterifacket med tillhörande lucka har en vettig utformning
 • Lika bra för både höger- och vänsterhänta
Minus
 • Symbolerna är tryckta ovanpå gummiknapparna och slits ut efter en tids användning
 • Funktionerna för text-TV är lite väl begränsade. Se vidare kommentarerna nedan
Den här fjärrkontrollen har inte följt med som originaltillbehör till någon TV-apparat utan köpts som ersättning för en skadad eller förlorad fjärrkontroll eller helt enkelt som ett alternativ med enkla grundfunktioner.

Nr 7 är helt enkelt en mycket bra fjärrkontroll för den som endast är intresserad av de vanligaste funktionerna. Lägg märke till att man "slipper" kontroller för ljus, kontrast och färgbalans, något som de flesta ändå nästan aldrig använder. Ett perfekt exempel på finesser som kan skippas utan att det uppstår någon saknad.

Det går att styra text-TV, men det är lite klumpigt. Textläget kopplas in och ur genom att trycka på knappen längst ned till vänster. Den enda möjligheten att bläddra bland sidorna är att mata in hela det tresiffriga sidnumret med knappsatsen. Det går inte ens att på ett enkelt sätt komma till nästa sida, men det är priset man får betala för en så "ren" konstruktion. Trots allt är många nog beredda att avstå från en mängd finesser till förmån för denna "vardagsenkelhet".

Till innehållsförteckningen


8

Bild på fjärrkontroll för TV, fabrikat PHILIPS
8. TV, 1974

Plus
 • Få och stora knappar som är enkla att förstå sig på
 • Bra för både höger- och vänsterhänta. Placeringen av volymkontrollen gör att den förmodligen är något bättre för vänsterhänta än högerhänta och på detta sätt är denna fjärrkontroll unik
Minus
 • Stor massa och ganska klumpig fjärrkontroll
 • Knappen för att slå på och av TVn är olämpligt placerad och alltför lätt att komma åt av misstag
 • Symbolerna + och - på de nedre knapparna kunde ha varit tydligare
 • Ganska tröga knappar
Denna tidiga modell använder ultraljud istället för IR-ljus och det fungerar utmärkt. Stor, gammal sak med härliga men lite tröga knappar som det knappast går att ta fel på. TV-apparaterna från denna tid hade inte så många finesser och det avspeglas i fjärrkontrollerna. Antalet kanaler är också begränsat till åtta. Det räckte på den tiden men är knappast tillräckligt idag. Slutsatsen är dock att den är fenomenalt enkel att begripa sig på.

Till innehållsförteckningen


9

Bild på fjärrkontroll för video, fabrikat SAMSUNG
9. Video, 1987, fabrikat SAMSUNG

Plus
 • Få och stora knappar som är enkla att förstå sig på
 • Både tydliga symboler och text vid knapparna. Förstår man inte det ena kanske det andra går hem
 • Knappen för inspelning är försänkt och ganska liten för att förhindra misstag, men ännu bättre vore kanske att göra den mer perifer
 • Lika bra för både höger- och vänsterhänta
Minus
 • Videon kan inte programmeras från fjärrkontrollen
 • Det finns endast upp- och nedknappar på kanalväljaren (inga sifferknappar 0-9) och det kan vara jobbigt att gå från exempelvis kanal 1 till kanal 7
Mycket lättskött fjärrkontroll för videobandspelare. Direktinspelning av pågående program är enkel men en nackdel är att videon kan inte programmeras från fjärrkontrollen. Det får skötas på själva bandspelaren och är en helt annan och ganska dyster historia...

Precis som nr 7 är detta ett gott exempel på en fjärrkontroll där onödiga finesser har fått ge vika för basfunktionalitet och det är bara av godo.

Till innehållsförteckningen


Bäst i test

Det är svårt att utse en enda vinnare och vi har valt att inte försöka. Vi har istället utsett en vinnare i var och en av tre kategorier:
Bästa fullfjädrade fjärrkontroll för TV, text-TV och video
Fjärrkontroll nr 2 Alla funktioner finns tillgängliga utan att fjärrkontrollen är belamrad med en massa knappar. Detta har har åstadkommits bl a genom att man har utnyttjat den moderna tekniken med menyer som visas på TV-skärmen. Designen är även i övrigt väl genomtänkt.
Enklaste fjärrkontroll för TV och text-TV
Fjärrkontroll nr 7 Det viktigaste kravet för att vinna denna kategori var att fjärrkontrollen skulle vara enkel att hantera men ändå erbjuda alla grundfunktioner och vinnaren var nästan given. Om vi hade bestämt oss för att bara ha en kategori hade nr 7 legat väldigt bra till som totalsegrare. Detta är förmodligen ungefär vad de flesta användare skulle vilja ha.
Enklaste fjärrkontroll för video
Fjärrkontroll nr 9 Få och stora knappar med både tydliga symboler och text. Om det skall vara riktigt enkelt att sköta en video blir det nog inte mycket bättre än så här, men man bör hålla i minnet att videon inte kan programmeras från fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll nr 8 får ett hedersomnämnande. Denna modell är kanske den som är allra enklast att förstå sig på, men den saknar funktioner för text-TV och hanterar bara åtta kanaler varför den inte kan anses uppfylla dagens krav.

Till innehållsförteckningen


Identifierade problem

Allra först finns det några punkter som måste beröras men som inte har tagits med i fallstudierna. Det handlar mer om generella synpunkter än om stora problem och framför allt gäller de för nästan alla undersökta modeller. Av den anledningen hör de inte hemma bland kommentarerna till de individuella fjärrkontrollerna. Det följande är en kort sammanställning av de många problem vi har stött på. De flesta har behandlats i anslutning till fallstudierna.

Till innehållsförteckningen


Möjliga lösningar

När en ny fjärrkontroll skall formges är det förmodligen av stor vikt att först bygga en enkel modell, s k mock-up. Den behöver inte fungera men formen och placeringen av knapparna skall vara realistisk. Flera användare bör sedan få ge sina synpunkter. På detta sätt bör man kunna undvika de värsta fallgroparna. Om de nödvändiga resurserna saknas kommer man en bra bit på vägen med en enkel skiss. Under resans gång upptäckte vi hur förvånansvärt lätt det är att sålla bort de riktiga bottennappen enbart genom att titta på bilder av fjärrkontrollerna. På samma sätt kan man identifiera de goda exemplen.

Kort sammanfattning av enkla åtgärder som leder till bättre fjärrkontroller

Till innehållsförteckningen