Stadgar för Datorföreningen vid LU & LTH

Stadgar för

Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola

845002-7183

[antagna av extra möte 951122 och extra möte 960115]
[ändrade av extra möte 970915 och årsmöte 971113]
[ändrade av extra möte 010404 och vårmöte 010426]
[ändrade av årsmöte 141129 och vårmöte 150224]
[ändrade av vårmöte 170418 och extra medlemsmöte 170613]

Föreningen

 1. Föreningens namn är Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Namnet förkortas DF eller Datorföreningen vid LU & LTH och översätts till engelska som The Computer Society at Lund University and Lund Institute of Technology, och till latin som Societas Datoriæ Universitatis Lundensis et Instituti Technici Lundensis.

 2. Föreningen har sitt säte i Lund. Den är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening.

 3. Föreningen har som syfte att

  • främja intresset för och verka för ökade kunskaper om datorer och deras användning.
  • bereda medlemmarna möjlighet till datoranvändning och utvecklande av sina färdigheter, främst utöver de möjligheter som finns inom LU/LTH:s kurser.
  • verka för utveckling av datormiljön vid LU/LTH.
  • verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan datorintresserade.
  • verka för ett fritt flöde av information i elektroniska och andra medier, för att garantera den i Sverige grundlagsfästa yttrandefriheten.
  • verka för ökad medvetenhet om modern och rationell användning av informationsteknik i samhället.

  Verksamhetsår

 4. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår samt styrelsens mandatperiod sammanfaller med kalenderåret.

  Medlemmar

  Medlemskap

 5. Medlemskap kan endast innehas av fysisk person.

 6. Medlem i föreningen

  • har rätt att delta i föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter.
  • har rätt till skäligt utnyttjande av föreningens utrustning och lokaler, under förutsättning att de av styrelsen eller av annat ansvarigt organ inom föreningen fastställda reglerna för sådant utnyttjande följs. Vad som är skäligt utnyttjande avgörs av styrelsen.
  • har inte rätt att utnyttja föreningens lokaler eller utrustning i kommersiellt syfte eller för olagliga aktiviteter.
  • har inte rätt att utnyttja föreningens namn utan styrelsens uttryckliga medgivande.
  • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom i händelse av föreningens upplösande (se § 82-85).
  • skall betala av medlemsmöte fastställda medlemsavgifter.
 7. Medlemsavgift för vårterminen skall erläggas före första mars, för höstterminen före första oktober.

  Perioden första januari till och med sista juni räknas som vårtermin; perioden första juli till och med sista december räknas som hösttermin.

  Styrelsen kan besluta om rabatter för vissa nya medlemmar.

 8. De rättigheter medlemskap medför är personliga och får ej överlåtas eller utlånas (se dock § 78).

  Inträde i föreningen

 9. Nya medlemmar kan upptas i föreningen efter ansökan, som ställs till och behandlas av föreningens styrelse eller av styrelsen utsedd person. Ansökan skall åtföljas av gällande medlemsavgift.

  Ansökan om medlemskap får avslås endast om den sökande inte studerar vid eller är anställd vid LU/LTH (se dock § 13), eller om det finns skäl att anta att den sökande som medlem kan komma att skada föreningens intressen. I det senare fallet får beslut om avslag endast fattas av styrelsen, och avslaget skall då motiveras skriftligen.

  Medlemskategorier

  Ordinarie medlemmar

 10. Till ordinarie medlem i föreningen kan upptas person som studerar vid eller är anställd vid LU/LTH.

 11. Ordinarie medlem har rösträtt vid föreningens möten.

 12. Ordinarie medlem räknas fortsatt som ordinarie medlem även efter denne upphört att uppfylla kraven för ordinarie medlemskap, men kan, om anledning för detta finnes, av styrelsen beslutas övergå till extern medlem.

  Externa medlemmar

 13. Styrelsen kan till extern medlem uppta person som inte uppfyller kraven för ordinarie medlemskap.

 14. Extern medlem saknar vid föreningens medlemsmöten rösträtt i beslut rörande kvalificerade frågor, men har rösträtt i övriga frågor.

 15. Extern medlem som uppfyller kraven för ordinarie medlemskap (se § 10) övergår efter anmälan om detta till styrelsen omedelbart till kategorin ordinarie medlem.

  Hedersmedlemmar

 16. På förslag av styrelsen kan terminsmöte utse person till hedersmedlem i föreningen.

 17. Hedersmedlem är på livstid befriad från att betala avgifter till föreningen. Hedersmedlem räknas i övrigt som ordinarie medlem.

  Utträde ur föreningen

 18. Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta skriftligen till styrelsen, och anses därmed omedelbart ha utträtt ur föreningen.

 19. Då en medlem har försummat att erlägga beslutad medlemsavgift till föreningen inom stadgad tid (se § 7) upphör hans medlemskap och därtill hörande rättigheter att gälla.

  Styrelsen kan besluta att viss medlems medlemskap tillfälligt ska fortsätta att gälla trots vad som sägs i första stycket.

  Uteslutning ur föreningen

 20. Om en medlem motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, bryter mot dessa stadgar, eller uppenbarligen skadar föreningens intressen, kan styrelsen besluta om uteslutning ur föreningen. Uteslutning får inte ske av någon annan anledning än vad som nämns i detta stycke.

  Innan en medlem kan uteslutas ska styrelsen fatta ett preliminärt beslut om uteslutning. Styrelsen kan i detta preliminära beslut med omedelbar verkan frånta medlemmen alla de rättigheter som tillkommer medlemmar enligt §§ 6 och 43. Övriga rättigheter berörs inte.

  Först efter det att medlemmen fått möjlighet att skriftligen anföra besvär inom av styrelsen angiven tid, som dock inte får understiga fjorton dagar, kan definitivt beslut om uteslutning fattas, varvid medlemmens eventuella besvär och eventuella nya framkomna fakta skall beaktas.

  Tidsfristen för medlemmens yttrande över beslutet räknas från det att han skriftligen meddelats det preliminära beslutet, jämte motivering.

  Om styrelsen i sitt definitiva beslut rörande uteslutning finner att tillräckliga skäl för uteslutning saknas, återställs omedelbart medlemmens rättigheter.

  Person som tidigare uteslutits ur föreningen får endast återupptas i föreningen genom beslut av styrelsen.

  Styrelsen

 21. Styrelsen består av ordförande, kassör, systemansvarig (se §§ 39 och 41), ett antal ledamöter samt tre suppleanter.

  Styrelsen kan till sig adjungera enskild person.

 22. Styrelseledamöter och deras antal samt suppleanter för nästa verksamhetsår väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar (se § 65). I samband med detta väljs även inbördes ordning för ledamöter och suppleanter.

  Avgår ordförande eller kassör före mandatperiodens utgång, har i första hand annan ledamot, i andra hand suppleant rätt att ta över dennes post. Den som på så vis inträder anses samtidigt avgå från sin tidigare post.

  Då en suppleantpost blivit vakant väljs en ny sista suppleant, antingen på ett extra möte eller senast på nästföljande terminsmöte.

  Om en styrelsepost är vakant av annan anledning så har styrelsen rätt att tillsätta denna post genom enhälligt beslut.

  Vad som här sägs om styrelsens ledamöter gäller inte den systemansvarige. För denne gäller i stället vad som stadgas i §§ 39 och 41.

  Styrelsens uppgifter

 23. Styrelsen handhar föreningens löpande angelägenheter. Den skall – inom ramen för dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen.

 24. Det åligger styrelsen att

  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
  • verkställa beslut fattade av föreningens medlemsmöten.
  • förvalta och bära det högsta ansvaret för föreningens medel, utrustning, lokaler och övriga resurser.
  • tillse att utomstående regler gällande för föreningen iakttas.
  • tillse att personer vars medlemskap av någon orsak upphört förhindras vidare utnyttjande av föreningens utrustning, lokaler och övriga resurser, såsom tillkommer medlemmar.
  • förbereda och kalla till föreningens medlemsmöten.
  • inför höstmötet upprätta halvårsrapport (se § 65) och förslag till budget för nästkommande verksamhetsår.
  • inför terminsmöte behandla inkommen motion (se § 62). Styrelsen bör till mötet yrka bifall eller avslag till sådan motion, och avge motivering därtill.
  • efter sin mandatperiod inför vårmötet upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret (se även §§ 56 och 69).

  Styrelseledamöternas ansvarsområden

 25. Styrelsens verksamhet leds och planeras av ordföranden, eller i dennes bortavaro av systemansvarig alternativt extra ledamot. Ordföranden ansvarar för att av styrelsen fattade beslut verkställs.

 26. Kassören ansvarar för föreningens bokföring och förvaltar föreningens tillgångar. Kassören ansvarar även för att av styrelsen eller av medlemsmöte beslutade ekonomiska åtgärder verkställs.

 27. Ansvar för korrespondens samt för dokument av icke ekonomisk karaktär (“sekreteraransvaret”) fördelas på mandatperiodens första styrelsemöte. Ansvaret kan omfördelas på senare möte om styrelsen så önskar.

 28. Ansvar för föreningens information till medlemmarna och till omvärlden (kontakter med företag, representation vid mässor o.dyl) fördelas på mandatperiodens första styrelsemöte. Ansvaret kan omfördelas på senare möte om styrelsen så önskar.

 29. Styrelsens ledamöter fördelar resten av sitt ansvar sig emellan.

 30. Styrelsen respektive styrelseledamöterna kan delegera delar av sitt ansvar till andra medlemmar, men ansvarar även i detta fall för uppgifternas utförande, resultat och uppföljning.

  Styrelsesammanträden

 31. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst tre ordinarie styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsesammanträde äger normalt rum en gång i månaden.

 32. Styrelsesammanträde skall ske i realtid på lämpligt interaktivt vis, såsom till exempel genom fysisk närvaro eller per telefoni. Förutsättningen är att de närvarande till fullo har möjlighet att delta i sammanträdet.

 33. Inför styrelsesammanträde skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter samt övriga med närvarorätt (se §§ 36 och 53) kallas. Sådan kallelse utsänds normalt av ordföranden, men om någon annan än ordföranden beslutat om sammanträdet (se § 31), kan någon av dessa utsända kallelsen.

 34. Kallelse består av preliminär dagordning jämte uppgifter om plats och tid för sammanträdet.

  Kallelse bör vara dem kallelsen avser tillhanda minst tre dagar före mötet. Kallelse som utsänds senare än 20 timmar före mötet är ogiltig.

  Sammanträde kan dock hållas utan föregående kallelse under förutsättning att samtliga ordinarie ledamöter närvarar (se §§ 21 och 32) och godkänner att sammanträde hålls. Dessutom måste i sådant fall revisor informeras och godkänna att sammanträde hålls, alternativt ges möjlighet att delta.

 35. Styrelsen är beslutsmässig om vederbörlig kallelse utsänts (se § 34) och minst två alt. hälften av ordinarie ledamotsantal (vilket som är störst) styrelseledamöter deltar i sammanträdet.

  Om ordinarie styrelseledamot har förhinder att delta i sammanträde, ersätts denne av suppleant enligt deras turordning. Denna suppleant räknas under sammanträdet som övrig ordinarie ledamot, för att på så vis kunna göra styrelsen fulltalig. Det åligger den ledamot som har förhinder att anmäla detta till styrelsen samt att tillse att en ersättare hittas, då så är möjligt.

 36. Suppleanter som inte verkar som ersättare samt adjungerade ledamöter har vid styrelsesammanträde närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

 37. De som deltar i styrelsens beslut är solidariskt ansvariga för detta beslut, såvida inte avvikande mening förts till protokollet i form av en reservation.

  Reservation sker genom anmälan till mötets sekreterare och ska bifogas protokollet.

  Firmatecknande

 38. Föreningens firma tecknas gemensamt av minst två av följande i kombination: ordföranden, kassören och systemansvarig.

  Styrelsen får besluta att viss ordinarie ledamot tecknar firman i specifika ärenden.

  Inget av det som sagts i första eller andra stycket gäller föreningens fonderade medel. Dessa disponeras endast genom beslut av medlemsmöte.

  Systemgruppen

 39. Systemgruppen består av minst tre medlemmar. Dessa väljs med inbördes ordning av årsmötet, bland föreningens röstberättigade medlemmar. Antalet medlemmar fastställs i samband med att de väljs.

  Den förste av systemgruppens medlemmar är systemansvarig.

 40. För systemgruppen gäller att den:

  • ansvarar för driften och underhållet av föreningens system.
  • ansvarar för att styrelsens påbud om föreningens datorverksamhet verkställs.
 41. För den systemansvarige (se § 39) gäller att han:

  • leder och planerar systemgruppens verksamhet.
  • i kraft av sitt ämbete är ordinarie ledamot av styrelsen.
  • representerar föreningen i frågor rörande föreningens system.I händelse av att den systemansvarige avgår ur systemgruppen ersätts han som systemansvarig av nästa medlem av systemgruppen.
 42. Systemgruppen delegerar normalt driften av föreningens olika systemfunktioner till särskilt ansvariga. Dessa utser ofta till sin hjälp speciella driftgrupper.

 43. Systemgruppen fastställer regler för driften och underhållet av föreningens system.

  Systemgruppen fastställer även i samråd med styrelsen vilka regler som gäller för medlemmarnas utnyttjande av föreningens utrustning. Reglerna skall ge medlemmarna så stor frihet som möjligt, inom ramen för ett rimligt och rättvist utnyttjande av existerande resurser. Medlemmarna skall i god tid informeras om ändringar i ovannämnda regler.

  Systemgruppen har rätt att i rimlig utsträckning, och inom ramen för andra stycket och § 6, inskränka eller utöka enskild medlems tillgång till föreningens utrustning.

 44. Systemgruppen sammanträder när så behövs. Systemgruppen bör sammanträda åtminstone inför varje styrelsesammanträde.

  Inför systemgruppssammanträde skall samtliga systemgruppsmedlemmar samt övriga med närvarorätt (se § 53) kallas. Sådan kallelse utsänds av den systemansvarige.

  Protokoll och handlingar

 45. Protokoll skall föras vid samtliga styrelsesammanträden och övriga sammanträden av beslutande karaktär.

 46. Justerat protokoll från medlemsmöte skall göras tillgängligt senast tio dagar efter mötet. Justerat protokoll från sammanträde av beslutande karaktär skall hållas tillgängligt senast tio dagar efter sammanträdet.

 47. Som handlingar räknas räkenskaper, mötes- och sammanträdesprotokoll, medlemsmatrikel, officiell korrespondens och alla övriga dokument som speglar föreningens verksamhet.

 48. Begreppet “skriftlig” i dessa stadgar innebär inte nödvändigtvis “på papper”. Huvudsaken är att handlingen i fråga är möjlig att arkivera och går att erhålla på papper om så begärs. Styrelsen kan besluta om en extra avgift skall tas ut av medlem som önskar papperskopia för att täcka skäliga kostnader.

 49. Elektroniska signaturer accepteras för justering och liknande ändamål. Dock skall protokoll med tillhörande underskrifter även finnas i pappersform.

 50. Då alla medlemmar (enligt § 6) har rätt till information om föreningens angelägenheter bör alla protokoll och övriga för medlemmarna intressanta handlingar finnas direkt tillgängliga, i t.ex. elektronisk form.

  Revision

 51. En revisor och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. I detta val får varken den tillträdande eller den avgående styrelsens ledamöter delta.

  Revisor och revisorssuppleant får inte inneha några andra uppdrag inom föreningen.

  Revisorsuppleanten räknas som revisor, men deltar vid slutrevisionen och upprättandet av revisionsberättelsen endast som ersättare.

  I händelse av att ordinarie revisor avgår inträder suppleant i dennes ställe.

 52. Revisorerna är sinsemellan helt oberoende.

 53. Revisorerna skall under verksamhetsåret fortlöpande kontrollera föreningens verksamhet, och har av denna anledning närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsesammanträden och övriga sammanträden av beslutande karaktär.

 54. Styrelsen skall tillställa revisorerna alla handlingar som de önskar ta del av närhelst någon revisor så begär.

 55. Den avgående styrelsen skall utan anmodan upprätta bokslut och tillställa revisorerna föreningens handlingar (se § 47) senast sex veckor efter räkenskapsårets slut.

 56. Revisorerna skall granska den avgående styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före vårmötet (se § 66), dock senast före februari månads utgång.

  Medlemsmöten

 57. Ordinarie medlemsmöten är terminsmötena, dvs.:

  • Höstmötet, tillika årsmöte
  • VårmötetÖvriga medlemsmöten kallas extra möten (se § 70). Dessutom är extra årsmöte (se § 73) ett medlemsmöte.
 58. Medlemsmöten är föreningens högsta beslutande organ och högsta uttolkare av dessa stadgar.

 59. Ett medlemsmöte kan inte hållas tidigare än två veckor efter föregående medlemsmöte.

 60. Ett medlemsmöte är beslutsmässigt endast om minst tolv eller hälften, vilket som är minst, av föreningens röstberättigade medlemmar närvarar. Hälften räknas på antalet medlemmar vid föregående verksamhetsårs slut.

 61. Medlem kan om förutsättningar finnes delta i medlemsmöten via fjärrnärvaro. Medlem som önskar närvara via fjärrnärvaro skall meddela detta i så pass god tid innan medlemsmötet att styrelsen om möjlighet finnes kan anordna en lämplig lösning. Minimalt bör en fjärrnärvarande ha tillgång till en ljudström och en bildström från sittande möte och en ljudström till sittande möte. Fjärrnärvarande medlemmar kan inte väljas till mötesordförande, mötessekreterare, eller justeringsmän.

 62. Vid medlemsmöten (med undantag av extra årsmöte) gäller följande mötesformalia:

  • Val av mötesordförande och mötessekreterare.
  • Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med mötesordföranden justera mötets protokoll. Fastställande av tid och plats för denna justering.
  • Upprättande och godkännande av röstlängd.
  • Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande.
  • Fastställande av dagordning.

  Motion till medlemsmöte kan väckas av styrelsen eller senast sju dagar före mötet inlämnas till styrelsen av medlem i föreningen. Vid medlemsmöten får beslut rörande kvalificerad fråga endast fattas om denna fråga finns upptagen på dagordningen för mötet, så som den såg ut i kallelsen. Som kvalificerad fråga räknas fråga av ekonomisk natur, fråga om stadgeändring samt fråga om föreningens upplösande.

  Höstmöte

 63. Föreningen håller höstmöte någon gång under perioden 15 september till 30 november. Tid och plats bestäms av styrelsen.

 64. Kallelse och dagordning för höstmötet, tillsammans med styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår, anslås på föreningens (eventuellt elektroniska) anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

 65. Vid höstmötet skall följande ärenden tas upp till behandling, i denna ordning:

  • Mötesformalia (se § 62)
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret, så kallad halvårsrapport.
  • Val av
   • Föreningens styrelse (se §§ 21 och 22), för nästa verksamhetsår.
   • Medlemmar av systemgruppen, inkl. systemansvarig (se § 39), för nästa verksamhetsår, efter att deras antal fastställts.
   • En revisor samt en revisorsuppleant, för nästa verksamhetsår (se § 51).
   • En valberedning om tre ledamöter för nästa verksamhetsår, varav en skall vara sammankallande.
  • Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen (se § 22) för innevarande år.
  • Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen för innevarande år.
  • Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter för innevarande år.
  • Fastställande av avgifter för vårterminen.
  • Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår.
  • Behandling av motioner.

  Vårmöte

 66. Föreningen håller vårmöte någon gång under perioden 15 februari till 15 maj. Tid och plats bestäms av styrelsen.

 67. Kallelse och dagordning för vårmötet anslås på föreningens (eventuellt elektroniska) anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

 68. Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före vårmötet.

 69. Vid vårmötet skall följande ärenden tas upp till behandling, i denna ordning:

  • Mötesformalia (se § 62)
  • Den avgående styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret.
  • Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verksamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet.
  • Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Fastställande av avgifter för höstterminen.
  • Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen (se § 22).
  • Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen.
  • Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter.
  • Behandling av motioner.

  Beslut rörande fråga av ekonomisk natur, stadgeändring eller föreningens upplösande får endast fattas om denna fråga finns upptagen på dagordningen för mötet, så som den såg ut i kallelsen.

  Extra möte

 70. Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte när den finner lämpligt.

  Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när det skriftligen, med angivande av skäl och ärende, begärs av endera:

  • någondera av revisorerna.
  • någon ordinarie styrelseledamot.
  • en tiondel eller femton stycken, vilket som är minst, av föreningens röstberättigade medlemmar. Tiondelen räknas på antalet medlemmar vid slutet av föregående verksamhetsår.
  • medlemsmöte.Har styrelsen inte inom fjorton dagar efter behörig begäran kallat till möte kan de som begärt det utlysa och kalla till mötet. Rimlig kostnad för detta bestrids av föreningen om mötet finner sig behörigt och stadgeenligt utlyst.
 71. Kallelse och dagordning för extra möte skall anslås och utsändas skriftligen till medlemmarna så att de finns medlemmarna tillhanda senast sju dagar före mötet. Om mötet utlysts jämte § 70 andra stycket skall endast i begäran angivet ärende upptas på dagordningen.

 72. Vid extra möte får beslut endast fattas i på den anslagna dagordningen upptaget ärende. Motioner till mötet kan alltså endast beröra sådana ärenden.

  Extra årsmöte

 73. För att undvika att föreningen som en följd av olyckliga omständigheter avsomnar eller på annat vis lider allvarlig skada kan ett extra årsmöte utlysas. Så skall ske om det skriftligen, med angivande av skäl, begärs av endera:

  • samtliga revisorer och minst två ordinarie styrelseledamöter.
  • en femtedel eller tjugofem stycken, vilket som är minst, av föreningens röstberättigade medlemmar. Femtedelen räknas på summan av antalet medlemmar som betalat medlemsavgift för innevarande eller förutvarande termin.

  I det förra fallet sammankallas ordinarie valberedning. I det senare fallet har de begärande medlemmarna att välja mellan att acceptera den ordinarie valberedningen eller att själva utse en ny valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande.

  Begäran om extra årsmöte skall tillställas styrelsen.

  Har styrelsen inte inom fjorton dagar efter behörig begäran kallat till extra årsmöte skall de som begärt det utlysa och kalla till mötet. Rimlig kostnad för detta bestrids av föreningen om mötet finner sig behörigt och stadgeenligt utlyst.

 74. För extra årsmöte skall kallelse och dagordning, jämte kopia av i § 73 nämnd skriftlig begäran, anslås och skriftligen utsändas till medlemmarna så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

 75. Vid extra årsmöte skall följande ärenden tas upp till behandling, i denna ordning:

  • Mötesformalia

   • Val av mötesordförande och mötessekreterare.
   • Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med mötesordföranden justera mötets protokoll. Fastställande av tid och plats för denna justering.
   • Upprättande och godkännande av röstlängd.
   • Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande.
  • Frågan om omständigheternas tillräckliga exceptionalitet.

  • Under förutsättning att föregående fråga besvaras jakande hålls nyval till samtliga poster som väljs på ett årsmöte (se §§ 65, 21, 22, 39 och 51). Det väljs alltså ny styrelse, nya revisorer, ny systemgrupp och ny valberedning.

 76. Mandatperiod för person vald på extra årsmöte utgörs av tiden från och med det att justerat protokoll publicerats fram till och med det verksamhetsår då nästa ordinarie årsmöte enligt dessa stadgar skall inträffa.

  Ett extra årsmöte innebär inte att nytt verksamhetsår påbörjas. Verksamhetsår löper alltid enligt vad som anges i § 4.

  Omröstning

 77. Varje röstberättigad medlem har en röst, såvida vederbörande finns upptagen i röstlängden.

 78. Det är inte tillåtet att överlåta sin röst. I förväg avlagd röst rörande på dagordningen upptagen punkt kan dock lämnas med bud. På så vis avlagd röst skall inlämnas till mötessekreteraren i god tid före omröstning, och är hemlig tills omröstningen sker.

 79. Vid omröstning mellan flera alternativ elimineras det alternativ som erhöll minst antal röster. Proceduren upprepas tills endast ett alternativ kvarstår, eller ett alternativ erhållit en majoritet av de avgivna rösterna.

  I händelse av lika röstetal mellan de två kvarstående alternativen upprepas proceduren ånyo. Skulle det oavgjorda resultatet då stå sig avger mötesordföranden utslagsröst. I fråga om personval eller då mötesordföranden inte är röstberättigad används som utslagsgivare i stället lottning.

 80. Personval är normalt slutna omröstningar. I händelse av att endast en kandidat föreligger avgörs frågan normalt genom acklamation.

  Stadgeändring

 81. Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Det andra av dessa möten skall hållas inom tre månader efter det första, dock tidigast efter två veckor.

  I alla omröstningar om stadgeändring på vartdera av dessa möten måste minst en tjugondel av föreningens röstberättigade medlemmar delta. Är så inte fallet kan något beslut om stadgeändring inte fattas. Antalet röstberättigade medlemmar räknas på antalet medlemmar vid slutet av föregående verksamhetsår.

  Ett förslag till ny lydelse måste bifogas kallelsen till det första medlemsmötet. Alternativ till förslag på dagordningen kan endast inlämnas i förväg som en motion (se § 62). Smärre ändringar av förslag vad gäller grammatik o.dyl. kan göras av mötet.

  De ändringar som beslutas av det första medlemsmötet ska bifogas kallelsen till det andra medlemsmötet.

  Upplösande av föreningen

 82. Föreningen kan upplösas endast genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten. Sådant beslut skall fattas med minst fem sjättedels majoritet av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Det andra av dessa möten skall hållas inom sex månader efter det första, dock tidigast efter tre månader.

  I alla omröstningar på vartdera av dessa möten måste minst en femtedel, räknat på antalet medlemmar vid slutet av föregående år, av föreningens röstberättigade medlemmar delta. Är så inte fallet kan något beslut om upplösande av föreningen inte fattas.

 83. I händelse av att föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överföras till en för detta ändamål bildad stiftelse. Denna stiftelse skall ha i uppgift att främja föreningens syften, enligt § 3.

 84. På det första av de ovan nämnda mötena väljs en arbetsgrupp som har till uppgift att förbereda bildandet av denna stiftelse, enligt vad som anges i dessa stadgar.

 85. Skulle vid ett senare tillfälle en ny liknande förening bildas skall stiftelsen upplösas och dess tillgångar överföras till denna nya förening, under förutsättning att:

  • föreningen antar dessa stadgar i det skick de såg ut när den nuvarande föreningen upplöstes, med undantag för § 1.
  • föreningen under innevarande termin har sett minst etthundra ordinarie medlemmar, enligt kriterierna i §§ 5 och 10, erlägga medlemsavgift till föreningen.